Bộ Công an ban hành Quyết định công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách

Ngày 24/8/2021, Bộ Công an ban hành Quyết định số 6786/QĐ-BCA về việc công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực chính sách thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. Theo đó, bãi bỏ 01 thủ tục hành chính thực hiện tại Trung ương (Cấp giấy chứng nhận đối tượng đươc hưởng chế độ miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND); 03 thủ tục hành chính thực hiện tại cấp tỉnh (Cấp giấy chứng nhận đối tượng đươc hưởng chế độ miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sĩ quan, chiến sĩ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng CAND; xét công nhận người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc; xét công nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày).


Bài viết mới nhất: