Công an tỉnh Yên Bái thông báo lịch tiếp công dân quý II năm 2022

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông tư số 30/2013/TT-BCA, ngày 03/7/2015 của Bộ Công an quy định về công tác tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân, Công an tỉnh thông báo như sau: 

  1. Lịch tiếp công dân

– Tiếp công dân thường xuyên: Thanh tra Công an tỉnh bố trí cán bộ tiếp công dân vào các ngày làm việc trong tuần.

– Tiếp công dân định kỳ: Giám đốc Công an tỉnh tiếp công dân định kỳ hằng tháng. Trường hợp đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đi công tác đột xuất không bố trí tiếp công dân theo lịch đã ấn định thì giao quyền cho đồng chí Phó Giám đốc trực ngày hôm đó thực hiện tiếp công dân theo quy định:

+ Ngày 15/4/2022 (thứ Sáu).

+ Ngày 13/5/2022 (thứ Sáu).

+ Ngày 15/6/2022 (thứ Tư).

– Tiếp công dân đột xuất: Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

  1. Thời gian và địa điểm tiếp công dân

– Thời gian:

+ Buổi sáng: Từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút.

+ Buổi chiều: Từ 13 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút.

– Địa điểm: Tại địa điểm tiếp công dân Công an tỉnh (trụ sở Công an tỉnh thuộc phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái).

Công an tỉnh trân trọng thông báo để cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.

                                                                                                                                                         Công an tỉnh Yên Bái


Bài viết mới nhất: