Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới

Sáng ngày 20/6/2022, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới năm 2022.

Thượng tá Nguyễn Chí Dân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng phòng Công tác đảng và Công tác chính trị, Công an tỉnh phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng

Trong thời gian 07 ngày, các học viên sẽ được học tập, quán triệt những chuyên đề, những kiến thức cơ bản, cốt lõi về Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng và phát triển văn hoá con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hoà bình, ổn định chính trị, TTATXH; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

​Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp các học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng; tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm người đảng viên trên từng cương vị; vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn, phấn đấu trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam.​

Tin, ảnh: Thiên Bình, Giang Lương


Bài viết mới nhất: