Quán triệt Nghị quyết của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị

Chiều ngày 24/11, Công an tỉnh Yên Bái tổ chức hội nghị quán triệt Nghị quyết số 93, ngày 20/10/2022 của Tỉnh ủy và kế hoạch của Công an tỉnh thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết.

Đại tá Đặng Hồng Đức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã quán triệt những nội dung cốt lõi, quan trọng của Nghị quyết số 93 và Kế hoạch tổ chức thực hiện của Công an tỉnh gắn với tình hình thực tế của tỉnh Yên Bái. Đây là nghị quyết quan trọng, toàn diện và mang tính chiến lược với mục tiêu tổng quát là tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc, toàn diện trong xây dựng lực lượng Công an tỉnh Yên Bái thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, là lực lượng vũ trang sắc bén, mang bản chất giai cấp công nhân, tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Nghị quyết gồm 4 quan điểm chỉ đạo, 7 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trên tinh thần kế thừa và phát triển các nội dung có tính nguyên tắc, những thành tựu cơ bản gắn với yêu cầu cao hơn của giai đoạn phát triển mới với những thời cơ, vận hội mới cùng với những khó khăn, thách thức đan xen.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh đề nghị, ngay sau Hội nghị, căn cứ vào Nghị quyết của Tỉnh ủy Yên Bái, Kế hoạch của Đảng ủy Công an tỉnh các đơn vị tiếp tục tuyên truyền, quán triệt đầy đủ quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp đến đảng viên, cán bộ, chiến sĩ, nhằm tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong thực hiện. Đồng thời, có kế hoạch để triển khai thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của đơn vị mình, sát với thực tế nhằm xây dựng lực lượng CAND theo đúng tinh thần Nghị quyết. Sau khi quán triệt và tổ chức học tập Nghị quyết phải có sự chuyển biến về tình hình an ninh, trật tự trên từng địa bàn, đơn vị, phấn đấu xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Văn Cường


Bài viết mới nhất: