Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái: Tổng kết phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái vừa phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Quang cảnh hội nghị
Quang cảnh hội nghị

Trong năm qua, Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái luôn coi trọng việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; gắn việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh với nhiệm vụ bảo vệ Bí mật Nhà nước, bảo vệ Chính chị nội bộ, chủ động xây dựng kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong đơn vị; Công ty triển khai đăng ký doanh nghiệp “an toàn về An ninh trật tự”.

Hàng năm cùng với việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, Công ty còn thường xuyên tổ chức đánh giá kết quả trong công tác bảo vệ an ninh, trật tự và trật tự an toàn xã hội; chủ động khắc phục những tồn tại, khuyết điểm, phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ trong sản xuất, kinh doanh cũng như nhiệm vụ bảo vệ ANTQ.

Đơn vị luôn đổi mới về nội dung, hình thức phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ ANTQ trong từng giai đoạn, thường xuyên củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ đáp ứng tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT ở cơ quan. Bên cạnh đó, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước, của Bộ Công an và Công an tỉnh Yên Bái về bảo vệ An ninh Tổ quốc đến toàn thể cán bộ, công nhân viên và người lao động trong công ty. Tham gia đầy đủ các phong trào phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc.

Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.
Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

Phát huy những kết quả đã đạt được, Công ty Cổ phần xây dựng giao thông Yên Bái đã tổ chức ký cam kết đảm bảo ANTT, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc năm 2021.

Thiên Bình, Văn Cường


Bài viết mới nhất: