Thống kê dịch vụ công
Tổng số dịch vụ công: 166
Dịch vụ công mức độ 2: 48
Dịch vụ công mức độ 3: 34
Dịch vụ công mức độ 4: 84
Dịch vụ công mức độ 2: 48
Dịch vụ công mức độ 3: 34
Dịch vụ công mức độ 4: 84
Tổng số hồ sơ năm 2023
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Xử lý hồ sơ theo tháng
Xử lý hồ sơ trong ngày
Hồ sơ đã giải quyết