Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp xã)

Công an cấp xã

Mức độ 2
Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 3
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 3
Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 3
Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa trừ vật liệu nổ công nghiệp (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 3
Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 4
Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 4
Cấp đổi Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 4
Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Mức độ 3
Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4