Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

Mức độ 2
Cấp thẻ Căn cước công dân khi chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

Mức độ 2
Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

Mức độ 2
Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

Mức độ 2
Xác nhận số Chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ Căn cước công dân (cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

Mức độ 2