Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Cấp giấy phép sử dụng thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh.

Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 2
Đăng ký, cấp biển số xe lần đầu (cấp huyện)

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Mức độ 2
Đăng ký sang tên xe trong điểm đăng ký tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Mức độ 2
Đăng ký sang tên xe trong cùng tỉnh (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh

Mức độ 2
Đăng ký xe từ điểm đăng ký khác chuyển đến tại Công an cấp huyện nơi được phân cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy (cấp huyện)

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Mức độ 2
Đăng ký xe từ tỉnh khác chuyển đến (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp huyện).

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Mức độ 2
Đổi giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 2
Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký xe, biển số xe (cấp huyện)

Công an cấp huyện được phân cấp đăng ký mô tô, xe gắn máy.

Mức độ 2