Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 3
Đăng ký thêm con dấu

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 3
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 3
Đăng ký lại mẫu con dấu

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 3
Đăng ký mẫu con dấu mới

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Mức độ 3