Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Đăng ký thường trú (cấp xã)

Công an xã, thị trấn.

Mức độ 2
Tách sổ hộ khẩu (cấp xã)

Công an xã, thị trấn.

Mức độ 2
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu (cấp xã)

Công an xã, thị trấn.

Mức độ 2
Xóa đăng ký thường trú (cấp xã)

Công an xã, thị trấn.

Mức độ 2
Xác nhận việc trước đây đã đăng ký thường trú tại công an xã (cấp xã)

Công an xã, thị trấn.

Mức độ 2
Đăng ký tạm trú tại Công an xã (cấp xã)

Công an xã, thị trấn.

Mức độ 2
Điều chỉnh những thay đổi trong sổ tạm trú tại Công an xã (cấp xã)

Công an xã, phường, thị trấn.

Mức độ 2
Khai báo tạm vắng tại Công an xã (cấp xã)

Công an xã, phường, thị trấn.

Mức độ 2
Gia hạn tạm trú tại Công an xã (cấp xã)

Công an xã, phường, thị trấn.

Mức độ 2
Thông báo lưu trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

Mức độ 3