Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Đăng ký thường trú (cấp xã)

Công an xã, thị trấn.

Mức độ 4
Tách hộ (cấp xã)

Công an cấp xã.

Mức độ 4
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú

Công an cấp xã.

Mức độ 4
Xóa đăng ký thường trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

Mức độ 4
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

Mức độ 4
Đăng ký tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

Mức độ 4
Xác nhận thông tin về cư trú (cấp xã)

Công an cấp xã

Mức độ 4
Khai báo tạm vắng (cấp xã)

Công an cấp xã.

Mức độ 4
Gia hạn tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

Mức độ 4
Thông báo lưu trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

Mức độ 4