Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện

Mức độ 4
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện

Mức độ 4
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện

Mức độ 4
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4
Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Yên Bái.

Mức độ 4
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4