Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Mức độ
Cấp giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH – Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4
Cấp giấy phép vận chuyển công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH - Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4
Cấp, cấp đổi chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4
Cấp lại chứng chỉ quản lý vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái

Mức độ 4