Công an tỉnh Yên Bái tích cực hưởng ứng Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác Cải cách hành chính trong Công an nhân dân” năm 2022

Năm 2022, xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, là công cụ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự tại địa phương, lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái đã tích cực chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng ngay từ đầu năm trong đó tích cực đẩy mạnh công tác truyền thông nâng cao nhận thức, ý thức của cán bộ chiến sĩ và người dân, tổ chức về vai trò, vị trí, ý nghĩa và những nội dung chính của công tác Cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính trong lực lượng Công an nhân dân.

Hưởng ứng cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác Cải cách hành chính trong Công an nhân dân” năm 2022 do Bộ Công an phát động, được tổ chức thành 02 vòng, vòng thi sơ khảo được tổ chức tại Công an tỉnh và vòng thi chung khảo tại Bộ Công an. Công an tỉnh đã ban hành Kế hoạch triển khai, thể lệ cuộc thi đến tất cả các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố, động viên 100% lãnh đạo, cán bộ, chiến sĩ tích cực tham gia dự thi, xây dựng những bài thi có chất lượng cao, đề xuất các ý tưởng, sáng kiến về công tác cải cách hành chính.

Người dân đến làm thủ tục thay đổi thông tin cư trú tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thông qua cuộc thi nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng đến cán bộ, chiến sĩ kiến thức chung về công tác cải cách hành chính; kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân và tìm kiếm những ý tưởng, sáng kiến cải cách hành chính để nhân rộng trong thực tiễn. Cuộc thi cũng là dịp để tìm hiểu, đánh giá mức độ quan tâm, hiểu biết của thủ trưởng các đơn vị, Công an huyện, thị xã, thành phố, đội ngũ cán bộ, chiến sĩ đối với công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân. Qua đó, góp phần tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Yên Bái đối với công tác cải cách hành chính.

THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT
“Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”

Thực hiện Kế hoạch số 257/KH-CAT-TM ngày 11/11/2021 của Công an tỉnh Yên Bái về thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an tỉnh Yên Bái; Kế hoạch số 103/KH-BCA-V03 ngày 09/3/2022 của Bộ Công an về tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”, căn cứ Kế hoạch số 88/KH-CAT-PV01, ngày 27/4/2022 của Công an tỉnh tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”, Ban Tổ chức ban hành Thể lệ cuộc thi như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG, HÌNH THỨC DỰ THI
1. Đối tượng dự thi
Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Công an tỉnh Yên Bái.
Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi không được tham gia dự thi.
2. Hình thức dự thi
a) Nhóm tác giả: không quá 05 thành viên.
b) Cá nhân.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI
1. Nội dung thi
Trả lời 02 gói câu hỏi (trắc nghiệm và tự luận) về các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính nói chung và cải cách hành chính trong Công an nhân dân nói riêng; trọng tâm là Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trong Công an nhân dân.
2. Hình thức thi
Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi viết bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy, không photocopy.
III. QUY ĐỊNH VỀ CÂU HỎI , ĐÁP ÁN, PHIẾU CHẤM ĐIỂM
1. Câu hỏi cuộc thi
Ban Tổ chức cuộc thi ở Bộ ban hành 01 Bộ câu hỏi (bao gồm 01 gói câu hỏi trắc nghiệm và 01 gói câu hỏi tự luận) sử dụng chung cho vòng thi chung khảo và sơ khảo.
2. Phiếu chấm điểm và thang điểm
a) Ban Tổ chức vòng thi sơ khảo tại Công an tỉnh quyết định việc xây dựng đáp án, phiếu chấm điểm, thang điểm cho từng câu hỏi phục vụ việc chấm thi của Ban Giám khảo tại Công an tỉnh.
b) Ban Tổ chức vòng thi chung khảo ở Bộ Công an quyết định việc xây dựng đáp án, phiếu chấm điểm, thang điểm cho từng câu hỏi phục vụ việc chấm thi của Ban Giám khảo ở Bộ Công an.
IV. QUY ĐỊNH VỀ BÀI DỰ THI
1. Yêu cầu về nội dung
a) Người dự thi phải trả lời đầy đủ hai gói câu hỏi; phần thi viết đảm bảo đúng chủ đề, nội dung quy định; nội dung bài dự thi không được sao chép lại của người khác dưới mọi hình thức; nếu trích dẫn nội dung, hình ảnh, tư liệu để minh họa phải có chú thích rõ ràng.
b) Nghiêm cấm các trường hợp lợi dụng bài dự thi để vu khống, bịa đặt, xuyên tạc, chống phá Đảng và Nhà nước Việt Nam; vi phạm đạo đức, thuần phong, mỹ tục và các vi phạm pháp luật khác.
c) Trường hợp cá nhân hoặc tập thể vi phạm các quy định nêu trên sẽ bị hủy bài dự thi hoặc hủy giải thưởng.
2. Yêu cầu về hình thức
a) Bài dự thi được thực hiện bằng tiếng Việt, viết tay hoặc đánh máy trên giấy khổ A4; đánh số trang theo thứ tự. Trường hợp bài dự thi có nhiều trang phải đóng lại thành quyển.
b) Trang bìa bài dự thi ghi rõ: Bài dự thi “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân”; họ tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; chức vụ; cấp bậc hàm; đơn vị công tác. Nếu là bài dự thi tập thể, đề nghị ghi đầy đủ thông tin nhóm tác giả, đơn vị công tác.
c) Mỗi bài dự thi có độ dài tối thiểu 20 trang A4.
d) Đối với gói câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi khoanh tròn vào phương án lựa chọn.
đ) Khuyến khích các bài dự thi thực hiện công phu, hình thức đẹp, có hình ảnh, tư liệu minh họa phong phú; tuy nhiên, Ban Tổ chức không nhận các bài dự thi có kích thước lớn, cồng kềnh, khó khăn trong việc vận chuyển và chấm điểm.
3. Số lượng bài dự thi
Mỗi cá nhân chỉ được tham gia 01 bài dự thi; cá nhân đã thực hiện bài dự thi độc lập thì không tham gia vào bài dự thi nhóm tác giả.
4. Lưu giữ và sử dụng bài dự thi
Công an tỉnh lưu giữ các bài dự thi vòng sơ khảo, Bộ Công an lưu giữ các bài dự thi vòng chung khảo; Bài dự thi đạt giải cao vòng chung khảo sẽ được đăng tải, giới thiệu trên các phương tiện thông tin báo chí trong Công an nhân dân và được sử dụng làm tư liệu để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật.
V. PHẠM VI, THỜI GIAN TỔ CHỨC, ĐỊA CHỈ NHẬN BÀI DỰ THI
1. Phạm vi
Cuộc thi viết “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính trong Công an nhân dân” được tổ chức đối với toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an tỉnh Yên Bái.
2. Thời gian
– Thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký giúp việc Ban Tổ chức, Ban Giám khảo cuộc thi ở Công an tỉnh: hoàn thành trước ngày 10/5/2022.
– Thời gian nộp bài dự thi: trước ngày 15/6/2022; địa điểm tiếp nhận bài dự thi tại Phòng Tham mưu (Đội Pháp chế và Quản lý khoa học).
– Tổ chức chấm thi vòng sơ khảo tại Công an tỉnh: hoàn thành trước ngày 30/6/2022.
– Tổng kết và trao giải cuộc thi ở Công an tỉnh: hoàn thành trước 08/7/2022.
– Ban Tổ chức cuộc thi ở Công an tỉnh gửi tối đa 03 bài dự thi đạt giải cao nhất ở Công an tỉnh về Ban Tổ chức cuộc thi Vòng chung khảo ở Bộ Công an (qua Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, số 92 Nguyễn Du, Hoàn Kiếm, Hà Nội) từ ngày 08/7/2022 đến trước 17h00’ ngày 30/7/2022 để chấm vòng chung khảo.
VI. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
1. Ban Tổ chức cuộc thi do đồng chí Giám đốc Công an tỉnh quyết định thành lập có trách nhiệm tổ chức cuộc thi trong toàn lực lượng Công an tỉnh.
2. Tổ Thư ký giúp việc cho Ban Tổ chức do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký có trách nhiệm tham mưu giúp Ban Tổ chức cuộc thi tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.
VII. BAN GIÁM KHẢO CUỘC THI
1. Ban Giám khảo cuộc thi
Ban Giám khảo cuộc thi do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi ở Công an tỉnh quyết định thành lập, có trách nhiệm tổ chức chấm thi vòng sơ khảo.
2. Các thành viên Ban Giám khảo có nhiệm vụ chấm thi trung thực, chính xác, công bằng và khách quan; báo cáo kết quả chấm điểm bài thi cho Ban Tổ chức cuộc thi.
3. Ban Giám khảo cuộc thi có Tổ Thư ký giúp việc do Trưởng ban Tổ chức cuộc thi quyết định thành lập. Tổ Thư ký có nhiệm vụ in ấn tài liệu, nhận bài thi, ghi điểm, biên bản, tổng hợp kết quả chấm thi và thực hiện một số nhiệm vụ khác phục vụ việc chấm thi theo yêu cầu của Ban Giám khảo.
VIII. GIẢI THƯỞNG CUỘC THI
1. Ở Bộ Công an
a) Cơ cấu giải thưởng
Căn cứ Thông tư số 26/TT-BTC ngày 10/5/2019 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước; Thông tư liên tịch số 14/2014/TTLT-BTC-BTP ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận pháp luật cho người dân tại cơ sở, Ban Tổ chức quyết định cơ cấu giải thưởng cuộc thi Vòng Chung khảo như sau:
– 02 (hai) Giải Nhất (01 tập thể, 01 cá nhân):
+ Giải Nhất tập thể: 10.000.000 đồng;
+ Giải Nhất cá nhân: 6.000.000 đồng.
– 06 (sáu) Giải Nhì (03 tập thể, 03 cá nhân):
+ Giải Nhì tập thể: 7.000.000 đồng;
+ Giải Nhì cá nhân: 3.000.000 đồng.
– 10 (mười) Giải Ba (05 tập thể, 05 cá nhân):
+ Giải Ba tập thể: 5.000.000 đồng;
+ Giải Ba cá nhân: 2.000.000 đồng.
– 15 (mười lăm) Giải Khuyến khích (07 tập thể và 08 cá nhân):
+ Giải Khuyến khích tập thể: 3.000.000 đồng;
+ Giải Khuyến khích cá nhân: 1.000.000 đồng.
– 05 giải phụ khác theo quyết định của Ban Tổ chức cuộc thi ở Bộ Công an, mỗi giải 500.000 đồng.
Tổng số tiền giải thưởng là: 112.500.000 đồng (một trăm mười hai triệu năm trăm nghìn đồng chẵn).
Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải. Tùy theo chất lượng kết quả bài thi, cơ cấu giải thưởng cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.
b) Hình thức khen thưởng
Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho tập thể, cá nhân có bài dự thi đạt từ Giải Ba trở lên và một số tập thể và cá nhân khác có thành tích trong việc tổ chức thành công cuộc thi.
2. Ở Công an tỉnh
a) Cơ cấu giải thưởng
Ban Tổ chức quyết định cơ cấu giải thưởng cuộc thi vòng sơ khảo dành cho cá nhân như sau:
– 01 (một) Giải Nhất: 3.000.000 đồng.
– 02 (hai) Giải Nhì: 2.000.000 đồng.
– 03 (ba) Giải Ba: 1.000.000 đồng.
– 05 (năm) Giải Khuyến khích: 500.000 đồng;
Tổng số tiền giải thưởng là: 12.500.000 đồng (Mười hai triệu năm trăm nghìn đồng).
Trường hợp các bài thi có số điểm bằng nhau thì bài thi được trình bày công phu, sinh động, có tranh ảnh tư liệu minh họa sẽ được chọn để trao giải. Tùy theo chất lượng kết quả bài thi, cơ cấu giải thưởng cuộc thi có thể thay đổi do Ban Tổ chức cuộc thi quyết định.
b) Hình thức khen thưởng
PX03 chủ trì, phối hợp PV01 đề xuất Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho các cá nhân có bài dự thi đạt giải Nhất, Nhì, Ba và một số tập thể, cá nhân có thành tích trong việc tổ chức thành công cuộc thi.


Bài viết mới nhất: