Quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025

Nghị quyết 25/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ mức đóng Bảo hiểm y tế đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế một lần kể từ thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới đến hết năm kế hoạch

Nghị quyết áp dụng đối với người dân có hộ khẩu thường trú tại các xã đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái khi xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022 – 2025, đang được hưởng chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế theo điểm c khoản 9 Điều 3 Nghị định 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế (không bao gồm các đối tượng được ngân sách Trung ương hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định 146 của Chính phủ.

Nguyên tắc hỗ trợ: Mỗi đối tượng chỉ được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế một lần kể từ thời điểm xã được công nhận đạt chuẩn NTM đến hết năm kế hoạch.

Thời gian thực hiện từ ngày 01/8/2022 đến hết ngày 31/12/2025.

Trong quá trình thực hiện chính sách quy định tại Nghị quyết này, trường hợp Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ Bảo hiểm y tế đối với các đối tượng được điều chỉnh tại Nghị quyết này thì thực hiện theo các chính sách hỗ trợ của Chính phủ.

Mức hỗ trợ: Ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% kinh phí đóng bảo hiểm y tế cho các đối tượng quy định nêu trên, trong đó ngân sách tỉnh sẽ hỗ trợ cho các đối tượng ngoài phần ngân sách được Trung ương hỗ trợ theo quy định tại khoản 1 Điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP của Chính phủ.


Bài viết mới nhất: