Tìm kiếm văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
67/2020/QH14 13/11/2020 Luật Xử lý vi phạm hành chính
73/2021/QH14 30/03/2021 Luật Phòng, chống ma túy
68/2020/QH14 13/11/2020 Luật Cư trú
62/2021/NĐ-CP 29/06/2021 Nghị định quy định chi tiết một số điều Luật Cư trú
49/2019/QH14 22/11/2019 Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
51/2019/QH14 25/11/2019 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
79/NQ-CP 25/05/2020 Về danh sách các nước có công dân được cấp thị thực điện tử; danh sách các cửa khẩu quốc tế cho phép người nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh bằng thị thực điện tử
77/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định việc quản lý, khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh; dịch vụ công trực tuyến phục vụ cấp, quản lý, kiểm soát hộ chiếu của công dân Việt Nam; kiểm soát xuất nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động
73/2020/NĐ-CP 30/06/2020 Quy định việc kiểm soát xuất nhập cảnh đối với người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh ra, vào lãnh thổ Việt Nam để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh
75/2020/NĐ-CP 01/07/2020 Quy định chi tiết một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam