Hỗ trợ thực hiện TTHC

Công an tỉnh Yên Bái công khai về địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email của Công an tỉnh, các phòng có chức năng giải quyết các thủ tục hành chính và cán bộ là đầu mối tiếp nhận thông tin, hướng dẫn thủ tục hành chính theo các lĩnh vực công tác của từng đơn vị để tiếp nhận thông tin, hướng dẫn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến, cụ thể:

STT Tên cơ quan, đơn vị/
Tên cán bộ đầu mối
Địa chỉ cơ quan, đơn vị/
chức vụ cán bộ đầu mối
Số điện thoại cơ quan/
Số điện thoại cán bộ đầu mối
Địa chỉ Email đơn vị/
Email cá nhân cán bộ đầu mối
I Thông tin cơ quan, đơn vị chức năng thực hiện TTHC
1 Công an tỉnh Yên Bái Tổ 6, đường Điện Biên, phường Yên Ninh,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
069.2506.112 conganyenbai@yenbai.gov.vn
2 Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái Tổ 6, đường Điện Biên, phường Yên Ninh,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
069.2509.668 quanlyxuatnhapcanhyenbai@gmail.com
3 Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH Công an tỉnh Yên Bái Tổ 6, đường Điện Biên, phường Yên Ninh,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
069.2509.339 Phong.CSQLHC.CAYB@gmail.com
4 Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Yên Bái Tổ 5, đường Cao Thắng, phường Yên Ninh,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
069.2509.406 pccc.catyb@gmail.com
5 Phòng Cảnh sát Giao thông
Công an tỉnh Yên Bái
Số 668, đường Đại Đồng, TT Yên Bình,
huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái
02163.888.698 pc08yenbai@gmail.com
6 Phòng Tổ chức cán bộ Công an
tỉnh Yên Bái
Tổ 6, đường Điện Biên, phường Yên Ninh,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
069.2509.326 Phongtochuccanboyenbai@gmail.com
7 Phòng Thanh tra Công an
tỉnh Yên Bái
Tổ 6, đường Điện Biên, phường Yên Ninh,
thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
069.2509.328 Thanhtracongantinhyenbai@gmail.com
II Thông tin cán bộ đầu mối tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện TTHC
8 Lê Hoàng Hà Cán bộ phòng Quản lý xuất nhập cảnh,
Công an tỉnh Yên Bái
0868.144.122 ha.lehoangha.lehoang@gmail.com
9 Hoàng Thị Hoài Thu Cán bộ phòng QLHC về TTXH,
Công an tỉnh Yên Bái
0977.795.405 Hoangthihoaithu87@gmail.com
10 Nguyễn Mai Anh 0855.291.988 nguyenmaianh0209@gmail.com
11 Lê Thị Vân Anh Cán bộ, phòng Cảnh sát giao thông
Công an tỉnh Yên Bái
0912.927.679 xlvpgtyenbai@gmail.com
12 Nguyễn Văn Quang 0973.978.236 Nguyenvanquangyb14051977@gmail.com
13 Phan Mạnh Cường Cán bộ, phòng Cảnh sát phòng cháy
chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an
tỉnh Yên Bái
0328.557.034 manhcuongcnpc07@gmail.com
14 Triệu Qúy Tư Cán bộ phòng Tổ chức cán bộ,
Công an tỉnh Yên Bái
0965.636.829 Trieutu9694@gmail.com
15 Nhâm Xuân Tuấn Anh Đội trưởng Đội Thanh tra hành chính và chuyên ngành, Công an tỉnh Yên Bái 0986.345.818 Không sử dụng