Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Thông báo số định danh cá nhân (thực hiện tại cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính vè trật tự xã hội, Công an cấp huyện.

Dịch vụ công
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp huyện

Dịch vụ công
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu căn cước công dân (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái

Dịch vụ công
Khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái

Dịch vụ công
Cấp thẻ Căn cước công dân khi đã có thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Cấp thẻ Căn cước công dân khi thông tin công dân chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

Dịch vụ công
Đổi thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Cấp lại thẻ Căn cước công dân (cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần