Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Đăng ký dấu nổi, dấu thu nhỏ, dấu xi

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái.

DVC trực tuyến toàn trình
Đăng ký thêm con dấu

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội,Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Đổi, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Đăng ký lại mẫu con dấu

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Đăng ký mẫu con dấu mới

Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái.

DVC trực tuyến toàn trình