Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)

Công a cấp xã

Dịch vụ công
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại Công an cấp xã)

Công an cấp xã.

Dịch vụ công
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự (thực hiện tại cấp huyện)

Đội Cảnh sát quản lý hành chính về TTXH, Công an huyện

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp đổi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Yên Bái.

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp mới giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT

Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình