Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Gia hạn tạm trú cho người đã được cấp giấy miễn thị thực (Cấp tỉnh)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Trình báo mất thẻ ABTC (Cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Trình báo mất thẻ ABTC (Cấp huyện)

Công an cấp huyện

Dịch vụ công
Trình báo mất thẻ ABTC (Cấp tỉnh)

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

Dịch vụ công
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam bằng Phiếu khai báo tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã

Dịch vụ công
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp xã)

Công an cấp xã

DVC trực tuyến toàn trình
Trình báo mất hộ chiếu phổ thông (cấp huyện).

Công an cấp huyện

DVC trực tuyến toàn trình
Khôi phục giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến một phần
Khai báo tạm trú cho người nước ngoài tại Việt Nam qua Trang thông tin điện tử

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp thị thực cho người nước ngoài tại Việt Nam

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh

DVC trực tuyến một phần