Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân tại Công an cấp tỉnh (cấp tỉnh)

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ công
Tuyển chọn công dân vào Công an nhân dân (cấp tỉnh)

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức cán bộ Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ công
Tuyển lao động hợp đồng trong Công an nhân dân (cấp tỉnh)

Phòng Tổ chức cán bộ

Dịch vụ công
Tuyển chọn công dân phục vụ có thời hạn trong Công an nhân dân tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh)

Phòng Tổ chức cán bộ

Dịch vụ công