10 điểm mới của Luật Căn cước có hiệu lực thi hành từ 01/7/2024

Luật Căn cước được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 27/11/2023, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2024.

Luật gồm: 07 chương và 46 điều, trong đó có 10 điểm mới nổi bật như sau:

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh. 


Bài viết mới nhất: