Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Đăng ký thường trú (cấp xã)

Công an cấp xã

DVC trực tuyến toàn trình
Tách hộ (cấp xã)

Công an cấp xã.

DVC trực tuyến toàn trình
Điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú

Công an cấp xã.

DVC trực tuyến toàn trình
Xóa đăng ký thường trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

DVC trực tuyến toàn trình
Khai báo thông tin về cư trú đối với người chưa đủ điều kiện đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

DVC trực tuyến một phần
Đăng ký tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

DVC trực tuyến toàn trình
Xác nhận thông tin về cư trú (cấp xã)

Công an cấp xã

DVC trực tuyến toàn trình
Khai báo tạm vắng (cấp xã)

Công an cấp xã.

DVC trực tuyến toàn trình
Gia hạn tạm trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

DVC trực tuyến một phần
Thông báo lưu trú (cấp xã)

Công an cấp xã.

DVC trực tuyến toàn trình