Tìm kiếm văn bản
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải về
3384/QĐ-BCA-C07 16/05/2024 Quyết định số 3384/QĐ-BCA-C07 ngày 16/5/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
50/2024/NĐ-CP 10/05/2024 Nghị định số 50/2024/NĐ-CP của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy
30/2023/QH15 28/11/2023 LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ
320/QĐ-BCA 16/01/2024 Quyết định số 320/QĐ-BCA, ngày 16/01/2024 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực đăng ký, quản lý xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
66/2023/TT-BCA 17/11/2023 Thông tư số 66/2023/TT-BCA, ngày 17/11/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 55/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú; Thông tư số 56/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú; Thông tư số 57/2021/TT-BCA ngày 15/5/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về quy trình đăng ký cư trú.
57/2023/TT-BCA 31/10/2023 Thông tư số 57/2023/TT-BCA, ngày 31/10/2023 của Bộ Trưởng Bộ Công an về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an
76/2023/NĐ-CP 01/11/2023 Quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình
45/2023/TT-BCA 29/09/2023 Quy định về cung cấp thông tin của lực lượng Công an nhân dân trên môi trường mạng
6640/QĐ-BCA 02/10/2023 Quyết định số 6640/QĐ-BCA, ngày 02/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an
7065/QĐ-BCA 18/10/2023 Quyết định số 7065/QĐ-BCA, ngày 18/10/2023 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực chính sách thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ công an