Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Thủ tục cấp Giấy phép vận chuyển pháo hoa để kinh doanh

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an cấp tỉnh.

Dịch vụ công
Cấp Giấy phép trang bị, giấy phép sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ để triển lãm, trưng bày hoặc làm đạo cụ trong hoạt động văn hóa, nghệ thuật tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Thông báo khai báo vũ khí thô sơ tại Công an xã, phường, thị trấn

Công an xã

Dịch vụ công
Cấp Giấy phép sửa chữa công cụ hỗ trợ tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Yên Bái

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp lại Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Dịch vụ công
Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái

Dịch vụ công
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội

Dịch vụ công
Cấp đổi Giấy phép sử dụng vũ khí quân dụng tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái.

Dịch vụ công
Cấp Giấy phép trang bị vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái.

DVC trực tuyến toàn trình
Cấp Giấy phép sử dụng vũ khí thể thao tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Yên Bái.

DVC trực tuyến một phần