Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy

Ngày 16/5/2024, Bộ trưởng Bộ Công an ký ban hành Quyết định số 3384/QĐ-BCA-C07 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an.

Theo đó, công bố kèm theo Quyết định này 05 thủ tục hành chính mới ban hành, 32 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và 10 thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của Bộ Công an (có danh mục, nội dung cụ thể của từng thủ tục hành chính và các biểu mẫu là thành phần hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính kèm theo).

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2024; thay thế Quyết định số 2974/QĐ-BCA-C07 ngày 04/05/2021 của Bộ trưởng Bộ Công an về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung và bị bãi bỏ trong lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an.

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái trân trọng thông báo và đăng tải toàn văn Quyết định để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nắm được.

Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07

Danh mục kèm theo Quyết định 3384/QĐ-BCA-C07


Bài viết mới nhất: