Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh)

a) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại: giám đốc Công an cấp tỉnh, Trưởng phòng và thủ trưởng đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an cấp tỉnh, Giám thị trại giam, Hiệu trưởng trường giáo dưỡng, Giám đốc cơ sở giáo dục.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Thanh tra Công an tỉnh, các phòng và đơn vị tương đương cấp phòng thuộc Công an cấp tỉnh.

Dịch vụ công
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện)

a) Người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại: Trưởng công an cấp huyện.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: các đội nghiệp vụ của Công an cấp huyện.

Dịch vụ công
Giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã)

a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng cấp phường.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an cấp phường.

Dịch vụ công
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp tỉnh)

a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng phòng và thủ trưởng đơn vị cấp tương đương thuộc Công an cấp tỉnh; Giám đốc Công an cấp tỉnh.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Các phòng và đơn vị tương đương cấp phòng, Thanh tra Công an cấp tỉnh.

Dịch vụ công
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (cấp huyện)

a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng Công an cấp huyện
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Các đội nghiệp vụ Công an cấp huyện.

Dịch vụ công
Giải quyết tố cáo không thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự của công dân đối với lực lượng Công an nhân dân (phải là cán bộ thuộc biên chế của lực lượng Công an) (cấp xã)

a) Người có thẩm quyền quyết định: Trưởng Công an cấp phường.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện: Công an cấp phường.

Dịch vụ công