LUẬT LỰC LƯỢNG THAM GIA BẢO VỆ AN NINH, TRẬT TỰ Ở CƠ SỞ

Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở năm 2023 (Luật số 30/2023/QH15) được Kỳ họp thứ Sáu, Quốc hội khóa XV thông qua ngày 28/11/2023. Luật có hiệu lực từ ngày 01/7/2024, gồm 05 Chương, 33 Điều.

Cổng Thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái trân trọng đăng tải toàn văn Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở để cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân nắm được./.

Xem chi tiết tại đây!


Bài viết mới nhất: