Một số quy định thuộc lĩnh vực quản lý các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự và con dấu được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 03/2024/TT-BCA

Ngày 15/01/2024, Bộ Công an ban hành Thông tư số 03/2024/TT-BCA sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự cấp, thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và sát hạch, cấp Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ, Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về trình tự đăng ký mẫu con dấu, thu hồi và hủy con dấu, hủy giá trị sử dụng con dấu, kiểm tra việc quản lý và sử dụng con dấu.

Thông tư số 03/2024/TT-BCA đã sửa đổi, bổ sung các quy định về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực đăng ký ngành nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; quản lý và sử dụng con dấu đảm bảo phù hợp với Nghị định số 56/2023/NĐ-CP; đồng thời, điều chỉnh một số nội dung để đảm bảo đồng bộ với các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, cụ thể:

  1. Đối với Thông tư số 42/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017

– Bổ sung quy định tiến hành hậu kiểm đối với các điều kiện thực tế tại cơ sở kinh doanh (Điều 6) trên cơ sở đối chiếu với các quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP và Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

– Bổ sung quy định về thời hạn nộp báo cáo và quy định cụ thể nội dung báo cáo; sửa đổi, bổ sung quy định về trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện các quy định về an ninh, trật tự (Điều 7) cho phù hợp với quy định về phân cấp quản lý tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP và thống nhất với thời hạn nộp báo cáo chung của Bộ Công an.

– Bổ sung quy định về thẩm quyền và trách nhiệm của Công an xã (Điều 8, Điều 11) trong quản lý, đăng ký ngành, nghề đầu tư, kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự đã được phân cấp quản lý tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

– Ban hành hệ thống biểu mẫu mới và bãi bỏ hết các biểu mẫu cũ trước đây ban hành kèm theo Thông tư số 42/2017/TT-BCA để đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung.

  1. Đối với Thông tư số 43/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017

– Bổ sung quy định cụ thể trình tự thẩm định, duyệt hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với Công an xã (Điều 4) cho phù hợp với phân cấp quản lý tại Nghị định số 56/2023/NĐ-CP.

– Bổ sung quy định quy trình trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và trả kết quả bản điện tử qua cổng dịch vụ công (Điều 5), trình tự trả kết quả chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ qua dịch vụ bưu chính công ích (Điều 9) cho phù hợp với thực tiễn công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

– Bổ sung quy định cơ sở có chức năng tự đào tạo và đào tạo nhân viên dịch vụ bảo vệ phải thông báo về việc mở lớp đào tạo và thực hiện đầy đủ quy định về đào tạo nhân viên bảo vệ (Điều 7) nhằm hạn chế trường hợp cơ sở mở lớp nhưng không thực hiện đào tạo theo quy định hoặc tổ chức đào tạo nhưng không đầy đủ nội dung quy định.

– Bổ sung quy định thời hạn lưu trữ và bảo quản bài thi sát hạch nghiệp vụ bảo vệ (Điều 8) để đảm bảo yêu cầu công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này và thực hiện thống nhất trên toàn quốc.

– Bổ sung quy định về thời hạn lưu trữ bài sát hạch nghiệp vụ bảo vệ, trình tự, thủ tục, biểu mẫu hủy bài sát hạch nghiệp vụ bảo vệ.

  1. Đối với Thông tư số 45/2017/TT-BCA ngày 20/10/2017

– Bổ sung quy định trình tự tiếp nhận, thông báo kết quả tiếp nhận hồ sơ nộp lại con dấu của cơ quan, tổ chức, chức danh nhà nước (Điều 4).

– Bổ sung quy định quy trình trả kết quả bản điện tử Giấy chứng nhận đăng ký mẫu con dấu qua cổng dịch vụ công (Điều 9) cho phù hợp với thực tiễn công tác cải cách thủ tục hành chính hiện nay.

– Bổ sung quy định “trả Giấy chứng nhận thu hồi con dấu” đối với hồ sơ đề nghị nộp lại con dấu (Điều 9) cho phù hợp với thực tiễn và yêu cầu công tác quản lý nhà nước.

– Sửa đổi, bổ sung các biểu mẫu: CD2, CD3, CD4, CD5, CD6, CD7, CD9 ban hành kèm theo Thông tư số 45/2017/TT-BCA để đáp ứng yêu cầu về cải cách thủ tục hành chính cũng như ứng dụng công nghệ thông tin, kết nối, chia sẻ dữ liệu dùng chung.

Thông tư số 03/2024/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2024./.

 


Bài viết mới nhất: