Tài liệu tuyên truyền về các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV

Bộ Công an được Chính phủ giao chủ trì soạn thảo và trình Quốc hội khóa  XV năm 2024 07 dự án Luật, gồm: (1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; (3) Luật Phòng, chống mua bán người (sửa đổi); (4) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); (5) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp; (6) Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (7) Luật Dữ liệu.

Nhằm tuyên truyền, phổ biến rộng rãi sự cần thiết ban hành, các chính sách trong các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo đến các cơ quan, ban, ngành, địa phương, cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh và Nhân dân, qua đó tạo sự thống nhất trong nhận thức, góp phần hoàn thiện các dự án Luật theo tiến độ đề ra, Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Yên Bái đăng tải toàn bộ tài liệu tuyên truyền về 07 dự án Luật nêu trên do Bộ Công an soạn thảo./.

1. Luat Trat tu an toan giao thong

2. Luat sua doi bo sung mot so dieu cua Luat Canh ve

3. Luat PC mua ban nguoi sua doi

4. Luat Quan ly su dung vu khi vat lieu no va cong cu ho tro sua doi

5. Luat Cong nghiep QPAN va dong vien cong nghiep

6. Luat PCCC va cuu nan cuu ho

7. Luat Du lieu


Bài viết mới nhất: