Tìm kiếm thủ tục
Thống kê tình hình xử lý hồ sơ
Tên thủ tục Cơ quan thực hiện Phân loại
Cấp lại thẻ bảo hiểm y tế (thực hiện tại cấp tỉnh)

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh

Dịch vụ công
Cấp đổi thẻ bảo hiểm y tế

Phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh

Dịch vụ công
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên Công an nhân dân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước ở chiến trường B, C, K trong khoảng thời gian từ ngày 20-7-1954 đến 30-4-1975, về gia đình từ ngày 31-12-1976 trở về trước, chưa được hưởng một trong các chế độ phục viên, xuất ngũ, thôi việc, bệnh binh, mất sức lao động hàng tháng và chế độ hưu trí hàng tháng, trước khi về gia đình thuộc biên chế Công an nhân dân (cấp tỉnh)

Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh

Dịch vụ công
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân, công an nhân dân tham gia chiến đấu, hoạt động ở các chiến trường B, C, K sau đó trở thành người hưởng lương; thanh niên xung phong hưởng lương từ ngân sách Nhà nước, cán bộ dân chính đảng hoạt động cách mạng ở chiến trường B, C, K từ 30-4-1975 trở về trước không có thân nhân chủ yếu (vợ hoặc chồng; bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi; con đẻ, con nuôi hợp pháp) phải trực tiếp nuôi dưỡng ở miền Bắc (cấp tỉnh)

Phòng Tổ chức cán bộ, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ công
Xét hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với những người cộng tác bí mật với cơ quan Công an được Công an từ cấp huyện (quận), Ban An ninh huyện (quận)... trở lên tổ chức, quản lý và giao nhiệm vụ hoạt động trong khoảng thời gian từ tháng 7-1954 đến 30-4-1975 ở chiến trường B, C, K, D (kể cả số đã chết) (cấp tỉnh)

Trực tiếp tại Phòng Tổ chức cán bộ, Công an các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương.

Dịch vụ công
Xét hưởng chế độ đối với cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân tham gia kháng chiến chống Mỹ có dưới 20 năm công tác trong Công an nhân dân đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương

- Công an cẩp huyện: tiếp nhận hồ sơ do cán bộ, chiến sĩ hoặc thân nhân cán bộ, chiến sĩ nộp; kiểm tra, xác minh hồ sơ.
- Công an cấp tỉnh: tiếp nhận hồ sơ do Công an cấp huyện chuyển đến; tổ chức xét duyệt hồ sơ đề nghị hưởng chế độ theo quy định.
- Cục Tổ chức cán bộ: tiếp nhận hồ sơ do Công an cấp tỉnh chuyển đến; tổ chức thẩm định, xét duyệt, quyết định về việc hưởng chế độ theo quy định.

Dịch vụ công
Xét hưởng chế độ đối với người trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào nhưng chưa được hưởng chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại Công an tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh)

Phòng Tổ chức cán bộ

Dịch vụ công
Xét công nhận liệt sỹ, cấp bằng “Tổ quốc ghi công” và “Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ” đối với liệt sỹ và thân nhân liệt sỹ tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Chính phủ quyết định tặng Bằng “Tổ quốc ghi công”; Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi thân nhân liệt sĩ cư trú để ra quyết định cấp “Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ”.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an đơn vị, địa phương có cán bộ bị hy sinh.
c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương, Cục Tổ chức cán bộ – Tổng cục Chính trị Công an nhân dân, Sở Lao động– Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi người có công cư trú.

Dịch vụ công
Xét công nhận người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945 và người hoạt động cách mạng từ 01/01/1945 đến trước tổng khởi nghĩa 19/8/1945 tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)

UBND cấp xã xác nhận bản khai cá nhân hoặc thân nhân theo Mẫu;

Đội Chính trị - Hậu cần/Đội Tổng hợp, Công an cấp huyện hướng dẫn cá nhân, thân nhân nộp hồ sơ tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thành phố

Dịch vụ công
Xét hưởng trợ cấp đối với thương binh, người được hưởng chính sách như thương binh tại Công an tỉnh (cấp tỉnh)

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Cục Chính sách, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân.
b) Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Công an đơn vị, địa phương có người bị thương.

Dịch vụ công